อีอ้อปากจัด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้ง‘ตั๊น จิตภัสร์’ เป็นกมธ.ตำรวจ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ กฤษดากร เป็นกมธ.ตำรวจแทน นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้

วันที่ 23 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องตั้งกรรมาธิการการตำรวจแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการตำรวจนั้น

เนื่องจากนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการตำรวจ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมเห็นชอบตั้ง นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร เป็นกรรมาธิการแทน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร